Garantie

Alle gebruikte laboratoriumapparatuur die op de website van LabMakelaar Benelux wordt aangeboden met de artikel codering ‘LM’ en ‘IC’ is uitgebreid geïnspecteerd en op werking getest voordat deze op de website wordt geplaatst. Tevens wordt de apparatuur door LabMakelaar – indien mogelijk – volgens NEN 3140 gekeurd. Op de gekeurde apparatuur wordt een keuringssticker geplaatst. Voordat de apparatuur ons magazijn verlaat wordt de apparatuur nogmaals getest en goed verpakt.

Op nieuwe goederen is de geldende fabrieksgarantie van toepassing, te rekenen vanaf de levering aan koper (inclusief de eventuele ‘zichtperiode’). Deze garantievoorwaarden beogen niet om de fabrieksgarantie uit te breiden of te wijzigen. Ingeval van nieuwe producten geldt als maximumaanspraak de aanspraak die de afnemer jegens de fabriek kan maken en zijn de onderstaande bepalingen, voor zover zij een aanspraak van de afnemer op LabMakelaar behelzen, niet van toepassing.

Op meubilair biedt LabMakelaar een garantietermijn van drie (3) maanden.

Op gebruikte apparatuur biedt LabMakelaar, tenzij anders aangegeven, een garantietermijn van zes (6) maanden, te rekenen vanaf de levering aan koper. Deze garantie geldt uitsluitend voor de artikelnummers die met ‘LM’ of met ‘IC’ zijn gecodeerd. Deze garantie is van toepassing op de werking van de gekochte goederen en geldt enkel op onderdelen.

In uitzonderingsgevallen geldt op gebruikte goederen een langere garantietermijn, welke uitdrukkelijk schriftelijk van tevoren overeengekomen wordt.

Uitgesloten van garantie zijn: verbruiksartikelen (disposables), lampen, batterijen, accu’s, vloeistoffen, filters, defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik, lichte zichtschade en/of gebruikssporen e.d.

Zuur- en flowkasten, biologische veiligheidskasten, poederafzuigkasten en puntafzuiging worden zonder (garantie op) filter geleverd. LabMakelaar adviseert koper in alle gevallen een nieuw filter aan te schaffen.

Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen, worden – uitsluitend ter beoordeling van LabMakelaar – ofwel hersteld, ofwel door nieuwe levering vervangen. LabMakelaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om goederen niet te herstellen indien de kosten van herstel 15% van de waarde van de goederen overstijgt. In dat geval zal LabMakelaar een alternatief aanbieden dan wel overgaan tot (deel)restitutie van de aankoopsom.

Wanneer binnen de garantietermijn een storing optreedt in de geleverde apparatuur, zal LabMakelaar in eerste instantie de klacht ‘op afstand’ proberen op te lossen. Indien dat niet mogelijk is, dient de koper de goederen franco aan LabMakelaar te zenden. Apparatuur dient dermate gereinigd aangeleverd te worden zodat geen besmettingsgevaar bestaat voor medewerkers van LabMakelaar of door haar ingeschakelde derden, en te allen tijde voorzien te zijn van een door een daartoe gemachtigde persoon afgegeven schoonverklaring (een voorbeeld daarvan is verkrijgbaar bij LabMakelaar).

Herstel onder garantie wordt in beginsel uitgevoerd door de technische dienst van LabMakelaar, tijdens normale werkuren. LabMakelaar heeft het recht garantiewerkzaamheden buiten haar eigen bedrijf te (laten) verrichten indien dit, ter beoordeling van LabMakelaar, in het belang is van die werkzaamheden, dan wel indien het verrichten van dergelijke werkzaamheden binnen LabMakelaar niet mogelijk of niet wenselijk is.

Indien LabMakelaar buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te (laten) verrichten, is LabMakelaar gerechtigd de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten aan koper in rekening te brengen, alsmede de eventuele (bijzondere) kosten van transport, verpakking en verzekering en de kosten van de te gebruiken testapparatuur en materialen.

Indien blijkt dat aan LabMakelaar voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, is koper gehouden alle door LabMakelaar gemaakte kosten aan haar te voldoen.

Alle garantieaanspraken vervallen indien koper zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel heeft laten verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, of indien in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door LabMakelaar is uitgevoerd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd is, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor LabMakelaar redelijkerwijs niet te verwachten was.

Niet-nakoming door koper van een of meer van haar verbintenissen ontheft LabMakelaar van haar garantieverplichtingen.

Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

Main Menu

Call Now Button