I. Platform Voorwaarden
Het bedrijf LabMakelaar Benelux B.V. (KvK nummer: 23467090), gevestigd op: Knibbelweg 18C, 2761 JE Zevenhuizen (ZH), Nederland, hierna te noemen LabMakelaar, biedt op de website www.labmakelaar.com (hierna ook wel “de website”) een internet-platform voor de aan- en verkoop of andere vercommercialisering van nieuwe of gebruikte laboratoriumapparatuur en -inventaris.
Deze Platform Voorwaarden gelden voor eenieder die nieuwe of gebruikte laboratoriumapparatuur of -inventaris (hierna ook wel genoemd “artikel” of “artikelen”) aanbiedt via de website van LabMakelaar Benelux B.V.
LabMakelaar treedt op als bemiddelaar tussen de aanbieder van nieuwe of gebruikte laboratorium artikelen (hierna te noemen “aanbieder” of “verkoper”) en koper.
Daarnaast kan LabMakelaar zelf als aanbieder of koper optreden. Artikelen aangeboden door LabMakelaar zijn te herkennen aan een “LM…..” artikelnummer.

II. Toepassingsgebied
Deze Platform Voorwaarden gelden voor alle bezoekers die gebruik maken van de website www.labmakelaar.com ten behoeve van het aanbieden van nieuwe of gebruikte laboratoriumapparatuur of -inventaris (aanbieders en verkopers).
Onder ‘gebruikmaken van’ de website wordt verstaan het bezoeken ervan, het plaatsen en wijzigen van advertenties, het vanuit de website navigeren naar andere websites, het kopiëren van (delen van) documenten, en het gebruik maken van informatie van deze website in welke vorm dan ook.
Deze Platform Voorwaarden regelen de juridische relatie tussen de aanbieders/verkopers van artikelen op de website, kopers en LabMakelaar.
Deze Platform Voorwaarden gelden voor alle aanbieders, ongeacht waarvandaan die aanbieder toegang krijgt tot de website.
Tegenstrijdige of andere voorwaarden dan de in deze Platform Voorwaarden opgenomen voorwaarden worden door LabMakelaar niet erkend.

III. Registratie en Acceptatie van de PlatformVoorwaarden
Voordat een aanbieder een artikel te koop aanbiedt (of anderszins wenst te vercommercialiseren) op de website, registreert deze zichzelf met behulp van het daarvoor bestemde registratieformulier.
De aanbieder is verantwoordelijk voor het naar waarheid invullen van het registratieformulier en voor de inhoud van de advertenties die hij op de website plaatst. LabMakelaar draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Met de registratie als ‘aanbieder’ verbindt deze zich onvoorwaardelijk aan deze Platform Voorwaarden.
De aanbieder verklaart met de registratie als ‘aanbieder’ dat hij de rechtmatige eigenaar is van de artikelen die hij te koop aanbiedt (of anderszins wenst te vercommercialiseren) op de website, alsmede van het geleverde beeldmateriaal, of dat hij, namens de rechtmatige eigenaar, gerechtigd is deze artikelen te koop aan te bieden (of anderszins te vercommercialiseren).
De aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie.
LabMakelaar zal, na goedkeuring van de advertentie, deze plaatsen op de website.
LabMakelaar behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een advertentie te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.
Indien LabMakelaar een advertentie weigert, wijzigt of verwijdert zal dit te allen tijde aan de aanbieder van de betreffende advertentie worden gemeld. Indien een advertentie wordt gewijzigd en de aanbieder daar niet mee akkoord gaat, dan dient de aanbieder een schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) verzoek in te dienen bij LabMakelaar om de betreffende advertentie te laten verwijderen van de website.
Het door de aanbieder beschikbaar gestelde beeldmateriaal mag vrijelijk door LabMakelaar worden gebruikt in verband met de geplaatste advertentie.

IV. Vergoeding en bemiddelingsvoorwaarden
Voor de diensten van LabMakelaar wordt een commissie van 21% van de verkoopprijs van het betreffende artikel in rekening gebracht. Dit bedrag is reeds in de op de website gepubliceerde verkoopprijs van het betreffende artikel verwerkt.
Voorstellen tot wijzigingen in de advertentie, de aanbieding of de prijsstelling van een artikel, dienen altijd aan LabMakelaar te worden gemeld.
LabMakelaar draagt zorg voor het wijzigen of verwijderen van de advertentie.
De aanbieder verklaart met het aanbieden van artikelen op de website dat deze ook daadwerkelijk voor verkoop (of anderszins vercommercialisering) door de aanbieder beschikbaar zijn.
Wanneer een aanbieder een artikel niet langer op de website wenst aan te bieden, dan dient dit te allen tijde schriftelijk te worden gemeld aan LabMakelaar. LabMakelaar behoudt zich het eerste recht voor van aankoop van het artikel voor het door de aanbieder eerder gevraagde bedrag gedurende een periode van vijf werkdagen na het schriftelijk melden van de terugtrekking, welk recht door de aanbieder aan LabMakelaar wordt verleend. Indien LabMakelaar niet binnen vijf werkdagen na het ontvangen van deze melding gebruik maakt van dit eerste recht van aankoop, dan is de aanbieder vrij om het aanbod van het artikel volledig in te trekken.
Wanneer een artikel van de verkoper zonder melding niet meer beschikbaar is zonder dat een transactie via LabMakelaar heeft plaatsgevonden, is een bedrag van EUR 25,00 per advertentie verschuldigd.
Na een door LabMakelaar bemiddelde verkoop verzorgt LabMakelaar de financiële afhandeling van de transactie.
LabMakelaar is als bemiddelaar bij een verkoop op geen enkel ogenblik in het traject eigenaar van het bemiddelde artikel. De aanbieder is verantwoordelijk voor de levering aan de koper van een artikel dat voldoet aan de in de advertentie en tijdens het bemiddelingstraject gewekte verwachtingen.
Indien artikelen niet aan de in de advertentie of tijdens de bemiddeling gewekte verwachtingen voldoen kan de transactie, op verzoek van de kopende partij, ongedaan gemaakt worden. De kopende partij dient dit te motiveren. De termijn waarbinnen dit mogelijk is wordt gesteld op twee weken na ontvangst van het artikel. De eventuele kosten hiervoor komen voor rekening van de aanbieder/verkoper.
LabMakelaar is niet aansprakelijk voor het verzuimen of overtreden van de wettelijke verplichtingen en bepalingen die voortvloeien uit de bemiddeling tussen de aanbieder en koper via de website of anderszins.
Van aanbieders die niet voldoen aan de vergoeding- en betalingsvoorwaarden, zullen alle advertenties onverwijld van de website worden verwijderd. De aanbieder is in een dergelijk geval EUR 25,00 verschuldigd per advertentie.

V. Uitsluiting van aanbieders en afwijzing van aanbiedingen
LabMakelaar kan elke aanbieder en koper van het gebruik van deze website uitsluiten, indien de aanbieder handelt in strijd met haar contractuele verplichtingen of in strijd met deze Platform Voorwaarden. LabMakelaar behoudt zich tevens het recht voor om aangeboden artikelen niet op de website toe te laten.

VI. Aansprakelijkheid
Zowel de aanbieder als de potentiële koper verklaren door het gebruik van deze website, dat er met LabMakelaar inzake de koop/verkoop van artikelen geen contractuele relatie tot stand komt. LabMakelaar is uitsluitend bemiddelaar tussen de aanbieder en potentiële koper.
De informatie op deze website wordt verstrekt te goeder trouw en naar beste kennis en wetenschap. Er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd feitelijke informatie juist te doen zijn, doch voor onjuistheden of onvolledigheden wordt niet ingestaan door LabMakelaar.
Aanbieder wordt bij twijfel dringend geadviseerd om, voordat hij enige beslissing neemt (mede) op basis van informatie op deze website, de juistheid daarvan eerst te verifiëren.
LabMakelaar is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud van de advertenties, noch voor handelingen of nalatigheden van de gebruikers of derden.
LabMakelaar is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de toegang tot c.q. gebruik van de website www.labmakelaar.com
De aanbieder is aansprakelijk jegens LabMakelaar voor alle schade toegebracht aan LabMakelaar en aan derden als gevolg van een schending van wettelijke bepalingen en voor alle schade die zich kan voordoen door het zich niet houden aan deze Platform Voorwaarden. De aanbieders zijn verplicht om LabMakelaar buiten alle claims of rechtszaken door derden te houden en LabMakelaar daarvoor te vrijwaren. De aanbieders zijn aansprakelijk jegens LabMakelaar voor eventuele schade die via deze website aan derden wordt toegebracht, o.a. ook door defecte transmissie / virussen met mogelijke data.
LabMakelaar is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, mocht die voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door gebruik vrijwaart aanbieder LabMakelaar uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

VII. Wijziging van de Platform Voorwaarden
LabMakelaar kan de inhoud van deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig wijzigen.
Deze wijziging(en) zullen worden gepubliceerd op de website www.labmakelaar.com en worden toegezonden aan alle geregistreerde aanbieders.
Wijzigingen worden onmiddellijk effectief, behalve voor lopende opdrachten, die na een periode van 14 dagen onder de gewijzigde voorwaarden zullen vallen voor zover de gebruiker zijn vraag/aanbod niet heeft teruggetrokken.

VIII. Privacy
Aanbieders zijn zich ervan bewust dat door het publiceren van hun advertentie de inhoudelijke gegevens op het internet toegankelijk zijn voor iedereen.
De klantgegevens (NAW) die bij LabMakelaar bekend en opgeslagen zijn in verband met de goedkeuring van de advertentie en facturatie zullen in het kader van het privacy-beleid niet worden doorgegeven aan derden.

IX. Slotbepalingen
Deze Platform Voorwaarden zijn algemeen toepasbaar tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Indien enige bepaling van deze Platform Voorwaarden ongeldig blijkt zal in goed overleg een oplossing worden gezocht in de geest en het doel van deze Platform Voorwaarden.
Bij blijvende onenigheid beslist LabMakelaar.
Op de overeenkomsten die door LabMakelaar worden aangegaan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle andere nationale of internationale rechten zijn uitgesloten.
Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, ex-works.

1 januari 2017.

Main Menu

Call Now Button